• Assay kit for Monkey Cytoplasmic phosphatidylinositol transfer protein 1(PITPNC1) (ELISA)

    Assay kit for Monkey Cytoplasmic phosphatidylinositol transfer protein 1(PITPNC1) (ELISA)