• Recombinant Schizosaccharomyces pombe Phosphatidylglycerol/phosphatidylinositol transfer protein (npc2)

    Recombinant Schizosaccharomyces pombe Phosphatidylglycerol/phosphatidylinositol transfer protein (npc2)