• Schizosaccharomyces pombe N-acetylglucosaminyl-phosphatidylinositol biosynthetic protein gpi1 (gpi1)-Yeast

    Schizosaccharomyces pombe N-acetylglucosaminyl-phosphatidylinositol biosynthetic protein gpi1 (gpi1)-Yeast