• PI4K2A, NT (Phosphatidylinositol 4-kinase Type 2 alpha, PIK42A, Phosphatidylinositol 4-kinase Type II-alpha, PI4KII, DKFZp761G1923, RP11-548K23.6) Antibody

    PI4K2A, NT (Phosphatidylinositol 4-kinase Type 2 alpha, PIK42A, Phosphatidylinositol 4-kinase Type II-alpha, PI4KII, DKFZp761G1923, RP11-548K23.6) Antibody