• SHIP-1, NT (SHIP, SHIP1, hp51CN, INPP5D, SIP-145, Phosphatidylinositol-3,4,5-trisphosphate 5-phosphatase 1, SH2 Domain-Containing Inositol-5'-Phosphatase 1, SH2 Domain-Containing Inositol Phosphatase 1, Inositol Polyphosphate-5-Phosphatase Of 145kD, p150S Antibody

    SHIP-1, NT (SHIP, SHIP1, hp51CN, INPP5D, SIP-145, Phosphatidylinositol-3,4,5-trisphosphate 5-phosphatase 1, SH2 Domain-Containing Inositol-5'-Phosphatase 1, SH2 Domain-Containing Inositol Phosphatase 1, Inositol Polyphosphate-5-Phosphatase Of 145kD, p150S Antibody