• GPI8, NT (GPI-anchor Transamidase, GPI Transamidase, Phosphatidylinositol-glycan Biosynthesis, Class K Protein, PIG-K, hGPI8, GPI8 Homolog, PIGK) Antibody

    GPI8, NT (GPI-anchor Transamidase, GPI Transamidase, Phosphatidylinositol-glycan Biosynthesis, Class K Protein, PIG-K, hGPI8, GPI8 Homolog, PIGK) Antibody